3:53 pm - วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2480 TH TH

ปีที่ 40 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2556

 

สารจากบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ

บทบรรณาธิการ – การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขกับกลไกการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเขตบริการสุขภาพในระยะเปลี่ยนผ่าน

ธีรพร  สถิรอังกูร

รายงานการศึกษาวิจัย

การพัฒนาระบบบริการพยาบาลฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง ศูนย์ศิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

ละมัยพร  โลหิตโยธิน , รักชนก ชูพิชัย

ปัจจัยเสี่ยงที่สัมพันธ์กับการตรวจคัดกรองแป๊ปเสมียร์พบความผิดปกติของปากมดลูกในระยะเริ่มต้นก่อนเป็นมะเร็ง

วิภาพร  บุญพิทักษ์ , จอมสุวรรณโณ , นาวาเอกหญิง ทัศน์ศรี  เสมียนเพชร

ผลของโปรแกรมการส่งเสริมสุขภาพต่อพฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลเด็กโรคหอบหืดวัยก่อนเรียน

เบญจวรรณ  ช่วยแก่ว

การพัฒนาแนวปฏิบัติโดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ ในการดูแลผู้ป่วยหย่าเครื่องช่วยหายใจ

จิตรศิริ  ตันติชาติกุล , วนิดา  เคนทองดี

การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน ชนิด STEMI โรงพยาบาลกระบี่

นิยดา  อกนิษฐ์ , สุชาดา  วิภวกานต์ , สุภาณี  สิทธิสาร

การพัฒนาระบบการจัดการความปวดที่มีความเฉพาะต่อผู้ป่วยโรงพยาบาลราชบุรี

อนงค์  สุทธิพงษ์ , อัจฉรา  อ่วมเครือ , ปาริฉัตร  อารยะจารุ

ผลของการพัฒนาแนวปฏิบัติทางคลินิกในการหย่าเครื่องช่วยหายใจโดยเร็วในผู้ป่วยหลังผ่าตัดหัวใจ หอผู้ป่วยหนักไอซียู สถาบันโรคทรวงอก

อัมพร  โต๊ะนิ

บทความวิชาการ

ตราบาป : การประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลเพื่อลดผลกระทบสำหรับผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์

ยุทธชัย  ไชยสิทธิ์ , ประเสริฐ  ไพบูลย์รุ่งโรจน์