TH TH

 

ประวัติกองการพยาบาล

 

 

 

 

“กรมการพยาบาล” ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช 2493 ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก(WHO) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการติดต่อ

ประสานงานด้านการพยาบาลระหว่างกระทรวงการสาธารณสุข (ชื่อของกระทรวงสาธารณสุขในสมัยนั้น) กับสถาบันพยาบาลภายในประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ เนื่องจาก…

พ.ศ.2483-2484 สงครามอินโดจีนและสงครามมหาเอเชียบูรพา (ส่วนหนึ่งของสงครามโลกครั้งที่ 2) ประเทศไทยเผชิญทั้งโรคระบาด

และการขาดแคลนยาประชาชนหนีลูกระเบิดไปอยู่ต่างจังหวัด ความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ มีการเปลี่ยนแปลงไป ขาดแคลนสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปฦโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่งยาและเวชภัณฑ์ซึ่งหายากมากในช่วงเวลานั้น ในช่วงเวลานั้นกระทรวงสาธารณสุขเพิ่งเริ่มก่อตั้งต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าทั้งปัญหาความเจ็บป่วย การขาดแคลนยาและเวชภัณฑ์ ขาดแคลนงบประมาณตลอดจนการขาดแคลนแพทย์และพยาบาล ช่วงแรกของการสิ้นสุดสงครามโลกยังมีสภาวะการขาดแลนทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศ ต้องระดมไปช่วยแก้ปัญหารีบด่วนอื่น ๆ เป็นผลให้การสาธารณสุขไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร

พ.ศ.2493 องค์การอนามัยโลกได้เข้ามาช่วยเหลือด้านการพยาบาลของกระทรวงสาธารณสุขโดยการส่งมิสซิส จี ริชาร์ดสัน

(Ms. G. Richardson) พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเข้ามาศึกษาสภาพการพยาบาลในประเทศไทย และในปี พ.ศ.2494 องค์การซี.อี.เอ (C.E.A) ได้ให้การช่วยเหลือโดยส่งให้มิสซิส อินกา บอร์ครอท(Ms. Inga Byorkroth) เข้ามาให้ความช่วยเหลือประเทศไทยทางด้านการศึกษาพยาบาล การบริการพยาบาลผดุงครรภ์และการพยาบาลสาธารณสุข ทั้งสองท่านี้ได้ให้ข้อเสนอแนะแก่กระทรวงสาธารณสุขว่ากิจการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาลควรมีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยเฉพาะในการควบคุม สนับสนุน จัดบริการพยาบาล ซึ่งพยาบาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงพยาบาลตามภูมิภาคไม่สามารถพัฒนาความรู้ให้ทันต่อเหตุการณ์ ประกอบกับการเดินทางติดต่อกันในแต่ละจังหวัดมีความลำบาก จำเป็นต้องมีหน่วยงานในส่่วนกลางที่เป็นศูนย์รวมในการช่วยส่งเสริมพยาบาลด้านการศึกษาและพัฒนาบุคลากรพยาบาลในด้านต่าง ๆ จึงเสนอแนะให้กระทรวงสาธารณสุขจัดตั้ง “กรมพยาบาล” ขึ้น

 

 

 

พ.ศ.2495 รัฐบาลในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พิจารณาเห็นความสำคัญของการพยาบาล จึงมีคำสั่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 109/2495 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2495 ในแยกกิจการส่วนที่เกี่ยวกับการพยาบาลออกเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก เป็นระดับกอง คือ “กองการพยาบาล” ขึ้นตรงต่อสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กองการพยาบาลจึงถือกำเนิดในวันดังกล่าว

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2496 กองการพยาบาลมีหัวหน้ากองซึ่งเทียบเท่าหัวหน้ากองในส่วนราชการอื่น ๆ และหัวหน้ากองการพยาบาล

คนแรกคือนางสาวสงวนวรรณ เฟื่องเพชร

วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2496 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือเวียนแจ้งให้กรมต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

รับทราบเรื่องส่วนราชการของกองการพยาบาล

ปัจจุบันกองการพยาบาลเป็นส่วนราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และเป็นหน่วยงานภาครัฐเพียงหน่วยงานเดียว

ของประเทศไทยที่มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบายและพัฒนามาตรฐานคุณภาพการบริการพยาบาล วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่การปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการสุขภาพทุกระดับที่กระจายอยู่ในทุกภูมิภาคของประเทศ อันเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ของกระทรวงสาธารณสุขในการพิทักษ์สิทธิความเสมอภาคของประชาชนและเป็นหลักประกันด้านคุณภาพบริการสุขภาพ

 

 

อำนาจหน้าที่ของกองการพยาบาล

 

1.  จัดทำและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาลและระบบบริการพยาบาล

2.  กำกับดูแลและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานบริการทุกระดับ ทั้ง

     ภาครัฐและเอกชน

3.  พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวกับการพยาบาล รวมทั้งกำหนดกลไกและ

     รูปแบบการปฏิบัติงานทั้งทางด้านการบริหาร บริการ และวิชาการที่ครอบคลุมทั้งระดับ

     ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ

4.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาลเพื่อ

     รองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ

5.  ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ

     มอบหมาย