3:28 am - วันพฤหัส 22 สิงหาคม 2019 TH TH

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ

 วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาบริการพยาบาลของประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน”

“Leading oranization of nursing service in ASEAN Region”

 พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านการพยาบาลระดับชาติที่เป็นสากล
  2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาลทุกระดับ  ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒาองค์ความรู้  นวัตกรรมการบริการพยาบาล
  4. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและพันธมิตรทุกระดับ
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

 ภารกิจ

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาะารณสุข มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล และระบบบริการพยาบาล
  2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งกำหนดกลไกและรูปแบบการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภุมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมองหมาย