วิสัยทัศน์

” เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาบริการพยาบาลของประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน “

” Leading  organization  of  nursing  service  in  ASEAN  Region  “

 

พันธกิจ

1.  กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านการพยาบาลระดับชาติที่เป็นสากล

2.  กำกับ  ดูแล  และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

3.  ศึกษา  วิเคราะห์  วิจัย  และพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมการบริการพยาบาล

4.  ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและพันธมิตรทุกระดับ

5.  เสริมสร้างความเข้มแข็งและความสามารถในด้านการแข่งขันขององค์กร

 

ค่านิยมองค์กรพยาบาล