5:27 am - วันศุกร์ 28 กุมภาพันธ์ 2020 TH TH

พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ

 วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรชั้นนำด้านการพัฒนาบริการพยาบาลของประเทศให้ก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในอาเซียน”

“Leading organization of nursing service in ASEAN Region”

 พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและมาตรฐานด้านการพยาบาลระดับชาติที่เป็นสากล
  2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาลทุกระดับ  ทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้  นวัตกรรมการบริการพยาบาล
  4. ประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและพันธมิตรทุกระดับ
  5. เสริมสร้างความเข้มแข็ง และความสามารถในการแข่งขันขององค์กร

 ภารกิจ

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. จัดทำและเสนอแนะนโยบายมาตรฐานการพยาบาล และระบบบริการพยาบาล
  2. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลของสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
  3. พัฒนาคุณภาพทางเทคนิคและทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการพยาบาล รวมทั้งกำหนดกลไกและรูปแบบการปฏิบัติงานทั้งด้านการบริหาร บริการ และวิชาการ ที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภุมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิ
  4. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการพยาบาล เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของระบบสุขภาพ
  5. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย