arroy เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 32 ประจำปี 2563 “บริการพยาบาลในฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
     2-4 กันยายน  2563 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

  original_arrow <<ดาวน์โหลด>>

arroy เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ต่อยอดการพัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

original_arrow <<ดาวน์โหลด>>

arroy เอกสารประกอบการประชุมวิชาการรางวัลศรีสังวาลย์ “ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย ครั้งที่ 3 : การดูแลผู้สูงอายุในยุคดิจิทัล” ตามโครงการรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศ “รางวัลศรีสังวาลย์” ประจำปี 2561

original_arrow <<ดาวน์โหลด>>

arroy เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ความท้าทายของผู้นำทางการพยาบาลกับการปฏิรูประบบสุขภาพ” วันที่ 11-12 ธันวาคม 2562

original_arrow <<ดาวน์โหลด1>>

original_arrow <<ดาวน์โหลด2>>

arroy เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ปฏิรูประบบบริการพยาบาลในยุค DIGITAL HEALTH” ระหว่างวันที่ 14-16 พฤศจิกายน 

original_arrow <<ดาวน์โหลด>>

arroy เอกสารการประชุมวิชาการชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ประจำปี 2561 “ก้าวใหม่สู่การประกันคุณภาพการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ” ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2561 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>>

arroy เอกสารการประชุมวิชาการมูลนิธิ ดร.วรรณวิไล “ขับเคลื่อนนโยบายสุขภาพด้วยคุณภาพการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 24-26 เมษายน 2561 ณ 

original_arrow <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ต้นแบบพัฒนาบริการพยาบาลใน Primary Care Cluster” ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2561 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างความร่วมมือเครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาลและเครือข่ายพันธมิตร” ระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2561 

original_arrow <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาสมรรถนะพยาบาลสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 

original_arrow <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการรางวัลศรีสังวาลย์ เรื่อง “แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สุ่ระบบสุขภาพไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2560 ณ

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุมวิชาการ  “เครือข่ายผู้บริหารทางการพยาบาล : ความเข้มแข็งและยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย. 2560 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>>