10:14 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

เอกสารประกอบการประชุม

arroy  เอกสารการสัมมนาวิชาการ “พลังพยาบาลกับการขับเคลื่อนระบบสุขภาพสู่ MOPH 4.0” ระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2560 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกับการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล” ระหว่างวันที่ 12-13 กรกฎาคม 2560 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ขับเคลื่อนงานการพยาบาลอาชีวอนามัยมุ่งสู่เป้าหมายประชาชนสุขภาพดี” ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2560 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด 1>>

original_arrow  <<ดาวน์โหลด 2>>

original_arrow  <<ดาวน์โหลด 3>>

arroy  เอกสารการประชุมวิชาการ เรื่อง “พยาบาลปฐมภูมิกับบทบาทในทีม PCC (primary care cluster) สู่ความยั่งยืนของระบบสุขภาพประชาชน” ระหว่างวันที่ 20-21 เม.ย.2560 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>> 1

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>> 2

arroy  เอกสารการประชุมชมรมพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 

original_arrow<<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุม “พัฒนาศักยภาพพยาบาลสารสนเทศ” ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2560 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด 1>>

original_arrow  <<ดาวน์โหลด 2>>

arroy  เอกสารการประชุม ระหว่างวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสารการประชุม  “มหกรรมการสร้างเสริมสุขภาพ ครั้งที่ 2 : การขับเคลื่อนงานบริการพยาบาลเชิงรุก” ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2560

original_arrow  <<เอกสารวันที่ 22 ก.พ. 2560>>

arroy  ตัวชี้วัดคุณภาพบริการพยาบาลประจำปี 2560

original_arrow  <<ดาวน์โหลด>>

arroy  เอกสรประกอบการประชุม “ถ่ายทอดมาตรฐานการพยาบาลในชุมชนสู่การปฏิบัติ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน”  ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2559

original_arrow  ดาวน์โหลดเอกสาร (ชุดที่ 1)

original_arrow  ดาวน์โหลดเอกสาร (ชุดที่ 2)