10:12 am - วันพุธ 19 มิถุนายน 2019 TH TH

เอกสารประกอบการประชุม

arroy เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล : เครือข่ายเขตสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม (อ.โศภิษฐ์) 

original_arrow แบบรายงานผลการดำเนินการพัฒาคุณภาพบริการพยาบาล ปี 2559

arroy  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง “การขับเคลื่อนบริการพยาบาล โดยเครือข่ายผู้บริหารการพยาบาล (CNO) เขตสุขภาพที่ 4″ สำหรับผู้บริหารทางการพยาบาล ระหว่างวันที่ 10-11 พ.ย.58 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี  

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร

arroy  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง “การพัฒนาระบบบริการพยาบาล : ปัจจุบันสู่อนาคต” ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเชียงใหม่แกรนด์วิว โรงแรมใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่  

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร

arroy  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์ความก้าวหน้าของวิชาชีพพยาบาล” ระหว่างวันที่่ 20-21 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมโรงแรมมารวย การ์เด้น  กทม. 

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร

arroy  ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ “Family Care : ผู้ป่วย NCD” ระหว่างวันที่ 7-9 ก.ค. 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี   

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร

arroy  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 3 เรื่อง”มาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย : การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ”  ระหว่างวันที่  25-26 พ.ค. 2558  ณ  โรงแรมมารวยการ์เด้น

original_arrow  ดาวน์โหลดเอกสาร_1

original_arrow  ดาวน์โหลดเอกสาร_2

original_arrow  ดาวน์โหลดเอกสาร_3

original_arrow  ดาวน์โหลดเอกสาร_4

arroy  ผลการดำเนินงานพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลเครื่อข่างจังหวัดเลย

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร

arroy  เอกสารประกอบการประชุม  “การพัฒนาสมรรถนะผู้รับผิดชอบบุคลากรทางการพยาบาล”  ระหว่างวันที่  23-25  มี.ค..2558  ณ  โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร

original_arrow ตัวอย่างโปรแกรมคำนวณอัตรากำลังทางพยาบาล (รพ.มหาราชนครราชสีมา) *ขอสงวนลิขสิทธิ์โปรแกรมต้นฉบับ อนุญาตให้ดาวน์โหลด เป็น PDF*  <<คลิกดาวน์โหลด>>

arroy เอกสารประกอบการประชุม  “พัฒนาหน่วยบริการที่ยกระดับตาม Service Plan” ระหว่างวันที่  4-6 ก.พ.2558  ณ  โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร

arroy  เอกสารประกอบการประชุม  ” CNO_P กับการปฏิรูประบบบริการสุขภาพ ”  ระหว่างวันที่  7-9  ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

original_arrow ดาวน์โหลดเอกสาร