กองการพยาบาล ได้เห็นความสำคัญของพยาบาลผู้บำเพ็ญตนก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม จึงได้จัดทำเกียรติบัตรเพื่อประกาศคุณความดี สร้างขวัญ กำลังใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาล เป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าของกระทรวงสาธารณสุข มาตั้งแต่ปี 2559 โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก ดังนี้

1.  เป็นพยาบาลปฏิบัติงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

 

2.  ช่วยเหลือผู้อื่นโดยใช้ความรู้ทางการพยาบาล เช่น CPR การปฐมพยาบาล เป็นต้น

 

3.  สังคมหรือผู้บริหารรับรู้เหตุการณ์ความช่วยเหลือนี้

 

4.  เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ กรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกพยาบาลผู้บำเพ็ญตนต่อให้เกิด

     ประโยชน์ต่อสังคมแล้ว ให้เสนอชื่อเพื่อพิจารณาในปีงบประมาณต่อไป

 

5.  เป็นเหตุการณ์ซึ่งเกิดนอกเวลาราชการ

 

รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล

ปีงบประมาณ 2563 มีพยาบาลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 30 ราย ดังนี้

arroy <<ดาวน์โหลด>>

 

ปีงบประมาณ 2562 มีพยาบาลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 43 ราย ดังนี้

arroy <<ดาวน์โหลด>>

 

ปีงบประมาณ 2561 มีพยาบาลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 34 ราย ดังนี้

arroy <<ดาวน์โหลด>>

 

ปีงบประมาณ 2560 มีพยาบาลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งสิ้น 21 ราย ดังนี้

arroy  <<ดาวน์โหลด>>