TH TH

 

กฎหมายเกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล

 

arroy  ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพพยาบาล

arroy  มาตรฐานการพยาบาลและการผดุงครรภ์

arroy คำสั่งมอบอำนาจการยื่นคำขอและลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงรับทุนการช่วยเหลือหรือสนับสนุนประเภทแผนงานโครงการทั่วไปและโครงการวิจัย

arroy  พระราชบัญญัติวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

arroy  จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ