ความเป็นมา

arroy  สำนักการพยาบาล (เดิมคือกองการพยาบาล) มีภารกิจหลักในการพัฒนามาตรฐานการพยาบาล ได้มีการกำหนดมาตรฐานการพยาบาลและพิมพ์เผยแพร่เป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2528 โดยได้ปรับปรุงยกระดับมาตรฐานการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้การกำหนดมาตรฐานการพยาบาลเป็นหนึ่งในสี่องค์ประกอบของการประกันคุณภาพการพยาบาล ซึ่งสำนักการพยาบาลได้นำแนวคิดการประกันคุณภาพการพยาบาล มาใช้เป็นการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพการพยาบาลขององค์

มาตรฐานการพยาบาลที่สำนักการพยาบาลกำหนดมี 2 มาตรฐานหลัก คือ

 1. มาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล เพื่อให้องค์กรพยาบาลของโรงพยาบาลนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพยาบาลระดับทุติยภูมิ และตติยภูมิ

 หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 4)

scan010001  scan010002

<<คลิกดาวน์โหลด>>

*******************************************************************************************************หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2)

สารบัญ

<<คลิกดาวน์โหลด>>

*******************************************************************************************************

               2. มาตรฐานการพยาบาลในชุมชน เพื่อให้องค์กรพยาบาลที่ปฏิบัติงานในชุมชน นำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานการพยาบาลระดับปฐมภูมิ

หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน

Standardcommunitynursing

 คลิกดาวน์โหลด

 *******************************************************************************************************