10:33 am - วันพฤหัส 18 กรกฎาคม 2019 TH TH

หนังสือ คู่มือ แนวทางต่าง ๆ

 

แนวปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (723 downloads)
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ (1710 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (2054 downloads)
แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล : Service Plan (1343 downloads)
ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (370 downloads)
แนวทางการจัดการบริการพยาบาล ในคลิกนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (225 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (540 downloads)
หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (254 downloads)
รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ (135 downloads)
แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง สายวิชาชีพพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล (492 downloads)
แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (137 downloads)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (187 downloads)
กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศ พ.ศ.2559-2563  Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020 (89 downloads)
หนังสือผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" วันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี (104 downloads)
หนังสือทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลก (169 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (568 downloads)
หนังสือคู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล) (446 downloads)
หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง (299 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (311 downloads)
หนังสือการศึกษาเวลามาตรฐานตามเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย (เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย ปี 2547) (339 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (202 downloads)
หนังสือยุทธศาสตร์บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่อาเซียน (76 downloads)
หนังสือยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ (95 downloads)
หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาล (319 downloads)
หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (53 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาล (972 downloads)
หนังสือความรู้ ทักษะ และตัวชีวัดเฉพาะงานการพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (53 downloads)
หนังสือเกณฑ์ประเมินคุณภาพการพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุ (ตามมาตรฐานบริการพยาบาล ศูนย์อุบัติเหตุ) (151 downloads)
หนังสือการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน (381 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (1109 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (209 downloads)
หนังสือการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน (153 downloads)
คู่มือสาธารณสุขต่างด้าว (51 downloads)
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง (345 downloads)
แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (239 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย (166 downloads)
คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (282 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (145 downloads)
หนังสือการพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ (103 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (205 downloads)
หนังสือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผุ้จัดการสุขภาพชุมชน (131 downloads)
คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (146 downloads)
หนังสือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน (78 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (421 downloads)
หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (262 downloads)
หนังสือการพยาบาลผุ้ป่วยที่บ้าน   (209 downloads)

 ***หมายเหตุ  หนังสือ “แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน หน้า 140 บรรทัดที่ 7 ข้อความที่ผิด  ( x1000) แก้ไขเป็น (x100)

 คู่มือบทบาทหน้าที่ของ CNO ประเทศ (101 downloads)
คู่มือแนวทางจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล (345 downloads)