แนวทางการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขตพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม (828 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (9647 downloads)
การประกันคุณภาพการพยาบาล (5156 downloads)
แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง (2751 downloads)
ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (9795 downloads)
แนวปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (7387 downloads)
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ (8161 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (5004 downloads)
แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล : Service Plan (13768 downloads)
ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (2071 downloads)
แนวทางการจัดการบริการพยาบาล ในคลิกนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (891 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1339 downloads)
หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (983 downloads)
รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ (440 downloads)
แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง สายวิชาชีพพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล (2428 downloads)
แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (715 downloads)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (691 downloads)
กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศ พ.ศ.2559-2563  Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020 (403 downloads)
หนังสือผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" วันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี (493 downloads)
หนังสือทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลก (580 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (1933 downloads)
หนังสือคู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล) (1649 downloads)
หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง (1519 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (2129 downloads)
หนังสือการศึกษาเวลามาตรฐานตามเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย (เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย ปี 2547) (1415 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (841 downloads)
หนังสือยุทธศาสตร์บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่อาเซียน (276 downloads)
หนังสือยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ (434 downloads)
หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาล (1107 downloads)
หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (307 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาล (3984 downloads)
หนังสือความรู้ ทักษะ และตัวชีวัดเฉพาะงานการพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (377 downloads)
หนังสือเกณฑ์ประเมินคุณภาพการพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุ (ตามมาตรฐานบริการพยาบาล ศูนย์อุบัติเหตุ) (604 downloads)
หนังสือการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน (1687 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (5055 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (855 downloads)
หนังสือการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน (634 downloads)
คู่มือสาธารณสุขต่างด้าว (264 downloads)
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง (1240 downloads)
แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (963 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย (649 downloads)
คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (997 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (713 downloads)
หนังสือการพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ (508 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (681 downloads)
หนังสือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผุ้จัดการสุขภาพชุมชน (480 downloads)
คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (718 downloads)
หนังสือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน (353 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (1831 downloads)
หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (815 downloads)
หนังสือการพยาบาลผุ้ป่วยที่บ้าน   (783 downloads)

 ***หมายเหตุ  หนังสือ “แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน หน้า 140 บรรทัดที่ 7 ข้อความที่ผิด  ( x1000) แก้ไขเป็น (x100)

 คู่มือบทบาทหน้าที่ของ CNO ประเทศ (418 downloads)
คู่มือแนวทางจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล (1672 downloads)