3:58 pm - วันพฤหัส 21 พฤษภาคม 2398 TH TH

หนังสือ คู่มือ แนวทางต่าง ๆ

 

แนวปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (373 downloads)
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ (770 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (974 downloads)
แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล : Service Plan (466 downloads)
ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (151 downloads)
แนวทางการจัดการบริการพยาบาล ในคลิกนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (73 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (258 downloads)
หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (112 downloads)
รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ (46 downloads)
แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง สายวิชาชีพพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล (232 downloads)
แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (30 downloads)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (89 downloads)
กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศ พ.ศ.2559-2563  Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020 (43 downloads)
หนังสือผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" วันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี (44 downloads)
หนังสือทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลก (107 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (148 downloads)
หนังสือคู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล) (172 downloads)
หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง (112 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (127 downloads)
หนังสือการศึกษาเวลามาตรฐานตามเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย (เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย ปี 2547) (174 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (102 downloads)
หนังสือยุทธศาสตร์บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่อาเซียน (32 downloads)
หนังสือยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ (55 downloads)
หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาล (143 downloads)
หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (24 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาล (377 downloads)
หนังสือความรู้ ทักษะ และตัวชีวัดเฉพาะงานการพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (24 downloads)
หนังสือเกณฑ์ประเมินคุณภาพการพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุ (ตามมาตรฐานบริการพยาบาล ศูนย์อุบัติเหตุ) (59 downloads)
หนังสือการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน (186 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (590 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (50 downloads)
หนังสือการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน (76 downloads)
คู่มือสาธารณสุขต่างด้าว (26 downloads)
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง (130 downloads)
แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (119 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย (70 downloads)
คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (157 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (62 downloads)
หนังสือการพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ (45 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (75 downloads)
หนังสือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผุ้จัดการสุขภาพชุมชน (51 downloads)
คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (73 downloads)
หนังสือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน (25 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (187 downloads)
หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (108 downloads)
หนังสือการพยาบาลผุ้ป่วยที่บ้าน   (65 downloads)

 ***หมายเหตุ  หนังสือ “แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน หน้า 140 บรรทัดที่ 7 ข้อความที่ผิด  ( x1000) แก้ไขเป็น (x100)

 คู่มือบทบาทหน้าที่ของ CNO ประเทศ (33 downloads)
คู่มือแนวทางจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล (140 downloads)