แนวทางการจัดบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในเขตพื้นที่เสี่ยงมลพิษสิ่งแวดล้อม (1113 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2563 (11878 downloads)
การประกันคุณภาพการพยาบาล (5893 downloads)
แนวทางการจัดบริการพยาบาลผู้ป่วยระยะกลาง (3090 downloads)
ประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข (10818 downloads)
แนวปฏิบัติการพยาบาลส่งต่อผู้ป่วยระหว่างสถานพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ (7823 downloads)
บทบาทหน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ (9464 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2562 (5295 downloads)
แนวทางการพัฒนาระบบบริการพยาบาล : Service Plan (14525 downloads)
ยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ พ.ศ. 2560-2564 ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข) (2254 downloads)
แนวทางการจัดการบริการพยาบาล ในคลิกนิกหมอครอบครัว (Primary Care Cluster) (2089 downloads)
แนวทางการจัดเก็บตัวชี้วัด การพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาล ประจำปีงบประมาณ 2561 (1458 downloads)
หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง ด้านการสร้างเสริมสุขภาพ (1088 downloads)
รูปแบบและกลไกการขับเคลื่อนการดำเนินสร้างเสริมสุขภาพ โดยผู้บริหารการพยาบาลเขตสุขภาพ (486 downloads)
แนวทางการวางแผนสืบทอดตำแหน่ง สายวิชาชีพพยาบาลตามหลักธรรมาภิบาล (3674 downloads)
แนวทางการจัดบริการพยาบาล การรับบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะ (781 downloads)
แนวทางการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลสำหรับ โรงพยาบาลชุมชนที่ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป (838 downloads)
กรอบยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศ พ.ศ.2559-2563  Thailand Global Health Strategic Framework 2016-2020 (456 downloads)
หนังสือผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ "ผลงานดี วิชาการเด่น สมคุณค่าพยาบาลไทย" วันที่ 16 พ.ค. 2560 ณ โรงแรมบางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี (562 downloads)
หนังสือทิศทางยุทธศาสตร์โลก เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ค.ศ. 2016-2020 (พ.ศ.2559-2563) ขององค์การอนามัยโลก (654 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (2205 downloads)
หนังสือคู่มือการบริหารจัดการอัตรากำลัง (ผู้ช่วยพยาบาล) (2535 downloads)
หนังสือระบบบริการพยาบาลแบบประคับประคอง (1679 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลตรวจรักษาพิเศษ (2544 downloads)
หนังสือการศึกษาเวลามาตรฐานตามเกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย (เกณฑ์การจำแนกประเภทผู้ป่วย ปี 2547) (1589 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดระบบสารสนเทศในโรงพยาบาล (2285 downloads)
หนังสือยุทธศาสตร์บริการพยาบาลเพื่อก้าวสู่อาเซียน (312 downloads)
หนังสือยุทธศาสตร์การบริการพยาบาลระดับประเทศ (501 downloads)
หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาล (1248 downloads)
หนังสือหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดบริการ ตามมาตรฐานบริการพยาบาลสำหรับศูนย์ตติยภูมิเฉพาะทางโรคมะเร็ง (344 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดอัตรากำลังทางการพยาบาล (5111 downloads)
หนังสือความรู้ ทักษะ และตัวชีวัดเฉพาะงานการพยาบาลใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (435 downloads)
หนังสือเกณฑ์ประเมินคุณภาพการพยาบาลศูนย์อุบัติเหตุ (ตามมาตรฐานบริการพยาบาล ศูนย์อุบัติเหตุ) (663 downloads)
หนังสือการจำแนกประเภทผู้ป่วยงานบริการพยาบาลผู้ป่วยใน (1870 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (5676 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในชุมชน (1027 downloads)
หนังสือการพัฒนาคุณภาพการบริการพยาบาล เพื่อความคุ้มค่า คุ้มทุน (848 downloads)
คู่มือสาธารณสุขต่างด้าว (294 downloads)
แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเรื้อรัง (1380 downloads)
แนวทางการประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (1075 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลอาชีวอนามัย (700 downloads)
คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (1120 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต (808 downloads)
หนังสือการพยาบาลชุมชน : การจัดบริการ (588 downloads)
หนังสือแนวทางการจัดบริการพยาบาลเพื่อการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูง (791 downloads)
หนังสือหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะพยาบาลผุ้จัดการสุขภาพชุมชน (571 downloads)
คู่มือการเขียนรายงานตามเกณฑ์คุณภาพ การปฏิบัติการพยาบาลที่เป็นเลิศ (813 downloads)
หนังสือรูปแบบการส่งเสริมสุขภาพ โดยพยาบาลผู้จัดการสุขภาพชุมชน (415 downloads)
หนังสือมาตรฐานการพยาบาลในโรงพยาบาล (ปรับปรุงครั้งที่ 2) (2010 downloads)
หนังสือการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน (923 downloads)
หนังสือการพยาบาลผุ้ป่วยที่บ้าน   (1555 downloads)

 ***หมายเหตุ  หนังสือ “แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยที่บ้าน หน้า 140 บรรทัดที่ 7 ข้อความที่ผิด  ( x1000) แก้ไขเป็น (x100)

 คู่มือบทบาทหน้าที่ของ CNO ประเทศ (468 downloads)
คู่มือแนวทางจัดการเพื่อพัฒนาทรัพยากรบุคคลทางการพยาบาล (1909 downloads)