11:51 am - วันศุกร์ 13 ธันวาคม 2019 TH TH

 

การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพายาบาลกระทรวงสาธารณสุข เป็นภาระกิจสำคัญที่กองการพยาบาลพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม

และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่องของทุก ๆ หน่วยงานบริการพยาบาลภายในกลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล เป็นการต่อยอดการพัฒนาอีกทั้งยังธำรงไว้ซึ่งผลของการพัฒนาเชิงประจักษ์ให้โรงพยาบาล / สถาบัน / สถานบริการ สาธารณสุขทุกระดับ ผ่านการรับรองคุณภาพบริการในทุก ๆ ระดับคุณภาพทุก ๆ ระบบ

 

arroy แบบรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมิน

     คุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  ( PDF / Word )

arroy  แบบประเมินตนเองตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ

     การพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข  ( PDF / Word )

arroy ใบสมัครขอรับการประเมิน  ( PDF / Word )

 

 

 

หนังสือการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข