10:42 am - วันพุธ 20 กุมภาพันธ์ 2019 TH TH

ความเป็นมา

arroy  การประเมินคุณภาพการพยาบาลภายนอก เป็นสิ่งสำคัญที่สำนักการพยาบาลพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อกระตุ้น ส่งเสริม และสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ของทุก ๆ หน่วยงานบริการพยาบาลภายในกลุ่มการพยาบาล เป็นการต่อยอดการพัฒนาอีกทั้งยังธำรงไว้ซึ่งผลของการพัฒนาเชิงประจักษ์ให้โรงพยาบาล / สถาบัน / สถานบริการ สาธารณสุขทุกระดับ ผ่านการรับรองคุณภาพบริการ ในทุก ๆ ระบบคุณภาพทุก ๆ ระบบ

        arroy  <<ใบสมัครขอรับการตรวจประเมิน>>

arroy  <<แบบประเมิน>>