การประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพายาบาล กระทรวงสาธารณสุข เป็นภาระกิจสำคัญที่กองการพยาบาลพัฒนาระบบ

ขึ้นมาเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคุณภาพบริการพยาบาลอย่างต่อเนื่องของทุก ๆ หน่วยงานบริการพยาบาลภายในกลุ่มภาระกิจด้านการพยาบาล เป็นการต่อยอดการพัฒนาอีกทั้งยังธำรงไว้ซึ่งผลของการพัฒนาเชิงประจักษ์ให้โรงพยาบาล / สถาบัน / สถานบริการสาธารณสุขทุกระดับผ่านการรับรองคุณภาพบริการในทุกระดับคุณภาพทุกระบบ

 

arroy  แบบฟอร์มรายงานตนเอง ( Word )

arroy  แบบฟอร์มหนังสือนำส่ง  ( Word )

arroy  ส่งข้อมูลผู้รับการประเมินคุณภาพในโรงพยาบาล

 

 

หนังสือการประเมินคุณภาพการพยาบาลในโรงพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข