TH TH

 

 

1.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยนอก
2. หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
3.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริหารการพยาบาล
4.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยใน
5.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยหนัก
6.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลฝากครรภ์
7.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้คลอด
8.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด
9.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริหารพยาบาลวิสัญญี
10.  หนังสือการประกันคุณภาพการพยาบาล : การประเมินคุณภาพการบริการพยาบาลด้านการปรึกษาสุขภาพ
11.  หนังสือการประกันคุณภาพการาพยาบาล : การประเมินคุณภาพบริการพยาบาลป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาล